410.000.000
503.000.000

Thể Thao Đa Dụng

Kona

636.000.000

Thể Thao Đa Dụng

Tucson

799.000.000

Thể Thao Đa Dụng

SantaFe

1.030.000.000

Minibus

Solati

1.080.000.000

Minibus

County

1.370.000.000